Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland

 • Opdrachtgever

  Provincie Noord-Holland

 • Domein

  Publieke sector

 • Thema

  Publiek ondernemerschap

 • Publicatiedatum

  24 January 2022

Vraag
Hoe kunnen we gemeenten in de provincie Noord-Holland ondersteunen bij de energietransitie in de gebouwde omgeving?

 

Context
In het Nederlandse Klimaatakkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, waaronder de ambitie opgenomen dat 50% van de nieuwe duurzame energieopwek op land in eigendom komt van de lokale omgeving. Maar hoe doe je dat? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente een Transitievisie Warmte ontwikkelt en een regierol krijgen bij de wijkgerichte aanpak.

 

Aanpak
Het opzetten en besturen van een Servicepunt Duurzame Energie (SPDE). Het Servicepunt is een bron van kennis en expertise en ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en andere betrokkenen in Noord-Holland bij leervragen rondom de warmtetransitie. Wij werken samen in een 3-jarig consortium met Over Morgen, Andersson Elffers Felix (AEF) en 5PLUS1. Frisse Blikken & Fris Publiek richten zich specifiek op samen leren, kennisdeling en het programmasecretariaat.
Concrete activiteiten binnen het Servicepunt zijn:

 

  • Opzetten en faciliteren van leerlabs en kennissessies rondom energiearmoede, aardgasvrij wonen, participatieprocessen en wijkaanpakken
  • Ontwikkelen en uitrollen van een serious game over de warmtetransitie
  • Ontwikkelen van diverse leerproducten: factsheets, video’s, praatplaat, toolkits etc.

 

Resultaat
Dit heeft bijgedragen aan kennisontwikkeling en –deling binnen en tussen gemeenten en duurzame samenwerkingen aangewakkerd tussen stakeholders in Noord-Holland.

Bekijk ook onze andere projecten