Energiefestival voor en door jongeren

Vraag
Hoe betrekken we op duurzame en inspirerende wijze meer jongeren bij de energietransitie?

 

Context
De energietransitie speelt dichterbij dan veel mensen denken, juist in de eigen omgeving. Jongeren willen betrokken worden bij de beleidskeuzes die we nú maken met betrekking tot het opwekken van duurzame energie – hoe, waar, hoeveel. Gemeenten geven aan dat zij graag meer stem aan jongeren willen geven. In de praktijk komen jongeren en volksvertegenwoordigers maar moeizaam bij elkaar.

 

Aanpak
Jongeren spelen een belangrijke rol om de ambities van het Klimaatakkoord te halen. Om hen inzicht te geven in de energietransitie, maar vooral in de (lokale) rol die ze daarbij zelf kunnen spelen ontwierpen, ontwikkelden en organiseerden we voor en met hen het PowerUp festival. Dit deden we in co-creatie met jongeren, de Provincie Noord-Holland en Jong RES. Met sprekers (RES-talks), workshops (persoonlijke ontwikkeling) en ontmoeting (Meet & Grow) ging het festival in op de vraagstukken van de energietransitie, de toekomst en mogelijkheden van jongeren. Er was politiek en debat, sprekers, opleidingen en banen, innovatie en ondernemerschap, eten en drinken en muziek.  Op basis van deze eerste editie verzamelden we lessen hoe een dergelijk festival impactvol vorm te geven en het bereik verder te vergroten.

 

Resultaat
Met een festival over alle aspecten van de energietransitie hebben we de basis gelegd voor een meer duurzame relatie tussen bestuurders, volksvertegenwoordigers, partnerorganisaties en jongeren in Noord-Holland. De inhoudelijke ideeën die zijn gegenereerd worden meegenomen in de RES, CO2-aanpak én zijn persoonlijk aangeboden aan de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten.

Impactsessies voor alle collega’s bibliotheek

Vraag
Hoe kunnen we alle collega’s binnen de bibliotheek meenemen in wat impact is en handvatten geven om meer te denken en handelen naar impact en waar mogelijk maatschappelijke impact te vergroten?

 

Context
Bibliotheek Midden-Brabant heeft een belangrijke maatschappelijk rol en kijkt steeds scherper naar de eigen maatschappelijke impact. De ambitie was om dit gedachtegoed bij alle collega’s te laten landen.

 

Aanpak
Voortbouwend op de verandertheorie van de bibliotheek en met een team collega’s hebben we een ‘impact trilogie’ ontworpen. Eerste deel was een virtuele talkshow – naar het model van De Wereld Draait Door – genaamd ‘De ontdekking van Impact’ over wat impact is. Tweede deel was een audiowalk en fotosafari ‘Het handboek van impact’ over waar alle collega’s al impact maken. Derde deel waren interactieve workshops ‘De belofte van impact’ met handvatten om samen impact te vergroten.

 

Resultaat
Door de ‘impact trilogie’ weten alle collega’s van de bibliotheek wat impact is, hebben ze handvatten gekregen om daarnaar te handelen in hun eigen rol, om samen de maatschappelijke impact van de bibliotheek te vergroten.

Leidende coalitie van informele leiders

Klantvraag
Hoe kunnen we leiderschap binnen de Justitiële Inrichtingen versterken door een ‘leidende coalitie’ van voorlopers die een voorbeeldrol (gaan) vervullen in de organisatie?

 

Context
De kerntaak van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is bijdragen aan de veiligheid van onze maatschappij. Met 17.000 medewerkers werkt de organisatie aan de uitvoering van deze taken op 50 locaties. De 1200 leidinggevenden van DJI zijn verantwoordelijk voor de sturing op de koers van DJI, binnen een snel veranderende wereld en met een veranderende groep medewerkers. Dit vraagt nieuwe manieren van werken van leidinggevenden. De maatschappij verandert, DJI verandert mee.

 

Aanpak
In het verlengde van een eerder leiderschapsprogramma heeft Fris Publiek een nieuwe leidende coalitie van leidinggevenden geadviseerd en gefaciliteerd om hun voortrekkersrol verder vorm te geven. Dit hebben we gedaan door een expeditie – een audiowalk over persoonlijk leiderschap en een routekaart voor gezamenlijke stappen als leidende coalitie.

 

Resultaat
De gezamenlijke expeditie heeft de leidende coalitie geholpen de eigen opdracht binnen de organisatie scherp te stellen en de basis te leggen om als een olievlek meer leidinggevenden te betrekken. We hebben zowel gekeken naar de grote visie en ambities als kleine stappen die alle leidinggevenden morgen in hun eigen rol, team of locatie kunnen nemen.

Teamdialoog in complexe context

Vraag
Hoe kunnen we elkaar beter vinden als team, zowel binnen het ministerie als met externe stakeholders – en samen investeren in sociale veiligheid?

 

Context
Het team Toezicht, Regulier en Nationaliteit (TR&N) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid werkt in een complexe context, zowel qua speelveld als qua complexiteit van de vraagstukken. De druk is daarmee hoog. Fris Publiek heeft samen met de collega’s het gesprek gevoerd over wat al helpt in de samenwerking en wat beter kan.

 

Aanpak
Volgens de principes van Deep Democracy hebben we gewerkt aan uitgangspunten voor het team die helpen om de maatschappelijke opdracht in te vullen en beter samen te werken.

 

Resultaat
Ontwikkelthema’s in beeld en een werkwijze hoe hier in verbinding met het dagelijks werk mee aan de slag te gaan.

Werkwijze in maatschappelijk speelveld

Vraag

Hoe kunnen we als relatief kleine stichting onze impact op kansengelijkheid vergroten, mede door meer samen op te trekken met stedelijke partners?

 

Context

Music Matters werkt in de dynamische context van Rotterdam. Het vertrekpunt is bijdragen aan meer toegankelijkheid, inclusiviteit, talentontwikkeling en participatie in de muziek(loopbaan) van kinderen en jongeren. Hiervoor wil Music Matters het muziekaanbod en de keten verbinden en het culturele landschap versterken. Dit is een grote opdracht voor een kleine organisatie. Er zijn al veel initiatieven in het veld,  maar de toegang en doorloop kunnen beter. Daarom werkt Music Matters vanuit een ecosysteem met partners. De propositie van Music Matters naar buiten toe kon wat explicieter en vertaald naar slimme interne werkwijzen.

 

Aanpak

Samen met alle collega’s van Music Matters hebben we verschillende sessies vormgegeven, waaronder Deep Democracy & MBTI teamrollen. Hierbij hebben we vanuit de maatschappelijke opdracht gekeken naar de externe propositie en vervolgens naar de interne werkwijze – en steeds het gesprek gevoerd hoe die in elkaar grijpen en elkaar versterken.

 

Resultaat

In de sessies hebben we de propositie naar buiten toe aangescherpt én gewerkt aan de interne werkwijze, opdat Music Matters nog meer impact kan hebben op de muziekloopbaan van kinderen en jongeren en de in- en doorstroom, gericht op talentontwikkeling en participatie.

Organisatiemodel voor groei en impact

Vraag

Hoe maken we een organisatiemodel en bestuursopdracht die ons helpt in de organisatiegroei, groter bereik onder jongeren en onze rol als expertiseorganisatie?

 

Context

Stichting Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In een doorlopende leerlijn en met maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. In het licht van de huidige kansenongelijkheid, kinderarmoede, mentale druk op jongeren en ook de coronapandemie is dit werk nog belangrijker. Stichting Move professionaliseert, heeft een groeiend bereik en doet haar werk steeds meer met partners. Samen met de organisatie hebben we gekeken naar een organisatiemodel dat deze ontwikkelingen ondersteunt. En hoe dit te laten landen onder alle collega’s.

Aanpak 

Vanuit het grotere verhaal en de strategie van Stichting Move hebben we met de nieuwe directeur, collega’s en het hele team gesprekken gevoerd en werksessies georganiseerd om een samenhangend werkplan te maken, het nieuwe organisatiemodel te laten landen en een bestuursopdracht te schrijven. Verder hebben we ontwikkelthema’s geïdentificeerd en een werkwijze aangereikt om daarmee aan de slag te gaan.

Resultaat

Met de werksessies, het werkplan en de bestuursopdracht zijn de ambities geland en is er zicht ontstaan hoe het organisatiemodel moet helpen bij het vervullen van de maatschappelijke opdracht, de groei van de organisatie en het grotere bereik onder jongeren – ten bate van kansengelijkheid en talentontwikkeling.