Innovatie-programma hoger onderwijs

Vraag
Hoe kan de Hogeschool voor de Kunsten een trans-disciplinair innovatieprogramma ontwikkelen voor verschillende groepen binnen de HKU én partners buiten de HKU?

 

Context
De HKU streeft ernaar om interdisciplinair, co-operatief en actueel kunstonderwijs aan te bieden. Hierbij hoort het aanbieden van programma’s gericht op speculatief ontwerpen – een verbeelding van de toekomstige manier van leven. Vanuit de afdeling theater werd steeds vaker opgemerkt dat theater trans-disciplinair wordt ingezet. Het vraagt om het aanleggen van samenwerkingsverbanden die breder en meer divers zijn dan alleen de connecties met theaterinstellingen.

 

Aanpak
Fris Publiek heeft geadviseerd bij de lancering van innovatieprogramma’s en, in co-creatie, een eerste opzet gemaakt en getoetst voor de vorm van deze programma’s. Aanvullend werd proactief een netwerk geïnventariseerd en benaderd om samen op te trekken in deze programma’s.

 

Resultaat
Een gedragen ontwerp van programma’s met duidelijke vervolgstappen voor het uitrollen van de programma’s en verdere ontwikkeling hiervan in het onderwijs. Ook een brede analyse en eerste benadering van potentiële partners voor het netwerk om programma’s heen. Deze bevatten spelers binnen de HKU, maar ook uit de maatschappij en het bedrijfsleven.

Verbinding studenten en medewerkers Universiteit

Vraag
Hoe kan de faculteit der Letteren op een creatieve en prikkelende manier de verbinding tussen studenten en medewerkers stimuleren na meerdere lockdowns?

 

Context
De pandemie had een negatieve impact op de hechte cultuur van de faculteit der Letteren. Waar studenten en medewerkers voorheen verbonden waren vanuit een gedeelde passie voor taal, cultuur, geschiedenis en aanwezigheid in het faculteitsgebouw, was deze verbinding ver te zoeken toen er vanuit huis gewerkt en gestudeerd moest worden. Om betrokkenheid en verbinding te stimuleren, werd er gezocht naar een creatieve oplossing.

 

Aanpak
Fris Publiek heeft bijgedragen aan het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en delen van twee podcasts en een radioshow. Dit met als doel om het wederzijdse perspectief van studenten en medewerkers te delen. Vanuit dit vertrekpunt zijn gedeelde herinneringen opgehaald, is gereflecteerd op ervaringen en dieper ingegaan op een positieve uitkijk naar de toekomst en het beleven van de campus.

 

Resultaat
Een studentenpodcast, medewerkerspodcast en radioshow waarin medewerkers van alle lagen van de faculteit der Letteren een podium kregen. Daarnaast is op een prikkelende en speelse manier balans gezocht tussen inhoud en plezier, onder andere midddels interactieve spelletjes tussen medewerkers en studenten om verschillende aspecten van de faculteit te belichten.

Ontwerp maatschappelijke beweging

Vraag
Ontwikkel met de bestuurlijke adviescommissie (BAC) een maatschappelijke beweging en vertaal deze naar een concreet plan, in samenhang met de andere actielijnen van de visie 2030.

 

Context
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft in 2021 op participatieve, innovatieve wijze samen met partners vormgegeven aan een Visie 2030. Één van de concrete ambities van de visie is werken aan een brede ‘maatschappelijke beweging’ die bijdraagt aan een vriendelijke, sociale samenleving. Een samenleving waarin mensen mét en zonder beperking samen leven, gelijkwaardig en van elkaar leren.

 

Aanpak
Om te komen tot een werkagenda voor de maatschappelijke beweging heeft Fris Publiek impactsessies ontworpen en begeleid met een Bestuurlijke Adviescommissie van zorgbestuurders, waar steeds het perspectief van mensen met een beperking, professionals en partnerorganisaties in is meegenomen. De lessen van andere impactvolle andere maatschappelijke bewegingen zijn ter inspiratie gebruikt. Op basis van de sessies zijn bouwstenen voor de veranderaanpak geformuleerd. De veranderaanpak is vertaald naar een gedragen werkagenda – met stappen die lokaal in het eigen netwerk van mensen met een beperking kunnen worden versterkt, stappen die met lokale partners en gemeenten kunnen worden genomen – en het grote verhaal waar landelijke spelers zich onder kunnen scharen.

 

Resultaat
Gedragen en co-creatieve werkagenda met bouwstenen en stappen waarmee mensen met een beperking, professionals, partners en VGN aan de slag kunnen met het verder brengen van een maatschappelijke beweging voor de samen-doen-maatschappij.

Serious game – warmtetransitie

Vraag
Hoe kunnen we ambtenaren en andere duurzaamheidsprofessionals, werkzaam in de energietransitie in de provincie Noord-Holland, spelenderwijs meenemen in de opgaven en belangen die spelen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving?

 

Context
De Provincie Noord-Holland samen met het Servicepunt Duurzame Energie ondersteunen Noord-Hollandse gemeenten bij de uitvoering van de transitievisie warmte (TVW). Dit is een grote opgave voor gemeenten en stelt ze voor inhoudelijke en organisatorische puzzels.

 

Aanpak
Na gesprekken met diverse stakeholders in de warmtetransitie zijn we samen met de game studio van Frisse Blikken aan de slag gegaan met een eerste speelversie van de serious game. Deze wordt uitvoerig getest met diverse doelgroepen en momenteel zitten we in de laatste ontwikkelfase. Na mei zal deze verder uitgerold worden binnen de Provincie Noord Holland.

 

Resultaat
De eerste impact is al te zien doordat spelers in de rol van een andere stakeholder kruipen en hierdoor meer begrip krijgen voor elkaars belangen. Door de uitgebreide nabespreking, worden de parallellen met de werkelijkheid ook expliciet: “Het mooie is: dit spel werkt! Dezelfde dingen lopen we in het echt ook tegen aan!”

Wijkpaspoort Energietransitie gemeente

Vraag
Hoe kunnen wij in Amstelveen factsheets ontwikkelen die een goed data overzicht geven van de energieopgave per wijk in onze gemeente?

 

Context
In 2021 heeft de Gemeente Amstelveen een Transitievisie Warmte (TVW) ontwikkeld en de komende periode staat in het teken van het vertalen naar een plan van aanpak per wijk. Om de dialoog rondom de energietransitie met het nieuwe college, wijkbewoners en andere stakeholders aan te gaan, is er behoefte aan een visualisatie en data overzicht van de energie-opgave per wijk.

 

Aanpak

    • Inventarisatie van bestaande en benodigde (geo)data relevant voor het team energie van de gemeente Amstelveen;
    • Dataverzameling en ontwikkeling template wijkpaspoort die de energietransitie opgave per wijk weergeven in data en kaarten.

 

Resultaat
Inzichtelijk maken van de benodigde (geo)data voor de energie-opgave en ontwikkelen van een template wijkpaspoort voor de gemeenten Amstelveen.

Leerreis jonge agrariërs

Vraag
Hoe kunnen we (jonge) agrariërs inspireren voor nieuwe business modellen rondom natuurinclusief boeren?

 

Context
Een opgave van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is bijdragen aan een toekomstbestendige, duurzame, natuurinclusieve landbouw en voedselproductie. De huidige productiewijze moet meer natuurinclusief en met respect voor omgeving. Het Landbouwnetwerk Foodvalley draagt op verschillende manieren en niveaus bij aan deze ontwikkeling.

 

Aanpak
Samen met LTO Noord ontwikkelen en faciliteren wij werkateliers met een 3 tot 5-tal agrariërs uit de Foodvalley regio. Binnen deze werkateliers verkennen we samen met de agrariërs businessmodellen voor natuurinclusief boeren. Middels een participatieve leeraanpak gaan we samen op reis met een 5-tal agrariërs. Van bedrijfsbezoeken, dialogen met agrarische kennisinstellingen tot brainstormsessies waarin we mogelijkheden verkennen voor veranderingen in het bedrijf.

 

Resultaat
Door deze leerreis vergroten de agrariërs hun netwerk, wisselen ze ervaringen uit met hun collega’s en zetten ze de eerste stappen naar een natuurinclusiever bedrijf.

Leerproducten Regionale Energiestrategie Noord-Holland

Vraag
Hoe kunnen we opgedane lessen rondom de Regionale Energiestrategie vertalen naar deelbare kennis- en leerproducten?

 

Context
In het Klimaatakkoord is een grote regierol in de energietransitie weggelegd voor Nederlandse gemeenten. Dit leidt tot verschillende inhoudelijke onderzoeks- en leervragen. Vaak eindigen de resultaten in een onderzoeksrapport, visiedocument of beleidsrapport relevant voor een specifieke gemeente. Er ligt een kans deze inzichten rondom de energietransitie te delen en toepasbaar te maken voor andere gemeenten.

 

Aanpak
Fris Publiek vertaalde rapporten naar concrete en visuele leerproducten voor een breder publiek. Denk aan: infographics, checklists, toolkits, werkbladen, leidraden, praatplaten en video’s. Deze producten zetten aan tot reflectie, kennisdeling en geven handvatten om stappen in de energietransitie te zetten.

 

Resultaat
Leerproducten worden ontsloten in een leerportaal en ingezet bij gemeenschappelijke leersessies voor gemeenten en partners. Deze producten dragen bij aan kennisontwikkeling en –deling rondom de Regionale Energiestrategie.

Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland

Vraag
Hoe kunnen we gemeenten in de provincie Noord-Holland ondersteunen bij de energietransitie in de gebouwde omgeving?

 

Context
In het Nederlandse Klimaatakkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Een van de ambities is dat 50% van de nieuwe duurzame energieopwek op land in eigendom komt van de lokale omgeving. Hoe realiseer je dat? In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente een Transitievisie Warmte ontwikkelt en een regierol krijgt bij de wijkgerichte aanpak.

 

Aanpak
Het opzetten en besturen van een Servicepunt Duurzame Energie (SPDE). Het Servicepunt is een bron van kennis en expertise en ondersteunt: gemeenten, regio’s, woningcorporaties en andere betrokkenen in Noord-Holland bij leervragen rondom de warmtetransitie. Wij werken samen in een 3-jarig consortium met Over Morgen, Andersson Elffers Felix (AEF) en 5PLUS1. Frisse Blikken & Fris Publiek richten zich specifiek op: samen leren, kennisdeling en het programmasecretariaat.
Concrete activiteiten binnen het Servicepunt zijn:

 

    • Opzetten en faciliteren van leerlabs en kennissessies rondom: energiearmoede, aardgasvrij wonen, participatieprocessen en wijkaanpakken;
    • Ontwikkelen en uitrollen van een serious game over de warmtetransitie;
    • Ontwikkelen van diverse leerproducten: factsheets, video’s, praatplaat, toolkits etc.

 

Resultaat
Bijdragen aan kennisontwikkeling en –deling binnen en tussen gemeenten en het aanwakkeren van duurzame samenwerkingen tussen stakeholders in Noord-Holland.

Operatie Landelijke COVID-19 Vaccinatie Campagnes

Vraag
Hoe kunnen we mensen activeren om zich te laten vaccineren tegen COVID-19?

 

Context
De COVID-19 programmaorganisatie, later LCCB, is de landelijke uitvoerder van Testen, Vaccineren en Bron en Contactonderzoek (BCO) in het kader van de coronapandemie. Een van hun maatschappelijke opdrachten ligt in het activeren van mensen om zich te laten vaccineren en tegelijkertijd het vaccinatieproces te optimaliseren. GGD GHOR Nederland vroeg Fris Publiek om advies en ondersteuning.

 

Aanpak
Fris Publiek was medeverantwoordelijk voor de organisatie van landelijke vaccinatiecampagnes tegen COVID-19 en afstemming met interne en externe stakeholders waaronder RIVM en het Ministerie van VWS. Hierbij richten we ons op innovaties in het vaccineren – namelijk Scannen-Prikken-Scannen en proactief uitnodigen. Ook hebben we bijgedragen aan het opzetten van campagnes (Booster 12-17 jarigen & Herhaalprik* tegen Corona (60+/70+). We hebben samen met RIVM en VWS specifiek ingezet op het opzetten van Customer Journey’s Vaccineren. Belangrijk in onze aanpak was zoveel mogelijk inzichten uit gedragswetenschap in te zetten.

 

Resultaat
Bijdrage aan inwoners van Nederland zo goed mogelijk beschermen tegen de coronapandemie door hen tijdig (opnieuw) te vaccineren, in de context van de GGD GHOR crisis organisatie.

Impuls kansrijke start voor alle kinderen

Vraag
Hoe kunnen we (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie ondersteunen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten?

 

Context
Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek, sociaal als mentaal – op latere leeftijd. Samen met lokale, regionale en landelijke partners wil het ministerie van VWS met het actieprogramma Kansrijke Start zich richten op de zorg en ondersteuning aan gezinnen in een kwetsbare situatie tijdens de 1000 dagen.

 

Aanpak
Frisse Blikken & Fris Publiek dragen bij aan (bestuurlijke) borging en de leerinfrastructuur van het actieprogramma. Ook richten we ons expliciet op het thema preconceptie. We brachten door middel van twee actie – en gedragsonderzoeken met een aantal samenwerkingspartners op innovatieve wijze in kaart hoe ouders in zeer kwetsbare situaties beter bereikt kunnen worden én wat bijdraagt aan vertrouwen van alle betrokkenen rondom het gezin. Naast het Ministerie van VWS werkten we voor de Bernard van Leer Foundation. We matchten mensen uit totaal verschillende professionele lagen aan elkaar op Frisse wijze (met pakketjes & purpose walk) waardoor zeker 100 mensen nu samen bouwen die dat eerst nog niet deden.

 

Resultaat
We stelden de mensen waar we het voor doen in de publieke sector centraal. In dit geval waren dat (aanstaande) ouders, en niet alleen moeders maar ook vaders. We lieten die aanpak landen in het denken en de aanpak van het ministerie en het programmateam – en de borging voor de lange termijn. Frisse Blikken zette bestuurders op een nieuwe manier aan tot actie, droeg bij aan een andere benadering van preconceptie en stimuleerde leren tussen alle partijen en specifiek tussen betrokken professionals.